Wanneer is er geen verklaring van erfrecht nodig?

Er zijn enkele situaties waarbij er geen verklaring van erfrecht nodig is. In alle andere situaties zult u wel een verklaring van erfrecht nodig hebben. In het verleden werd de verklaring van erfrecht vooral gevraagd door banken en verzekeringsmaatschappijen.

In welke gevallen is er geen verklaring van erfrecht meer nodig?

  • Als u met uw partner getrouwd was tot aan het moment van overlijden
  •  Als er sprake is van een scheiding van tafel en bed
  •  Als er geen testament is opgemaakt
  •  Als de erfenis niet verworpen wordt door u
  •  Als u en uw partner beiden de Nederlandse nationaliteit bezaten of in ieder geval 5 jaar in Nederland woonde
  •  Als u niet in onder curatele staat of persoonlijke failliet bent verklaard
  •  Als u niet in de schuldsanering bent opgenomen
  •  Als op het geheel van bank- en girorekeningen minder dan 100.000 staat

Wanneer is een verklaring van erfrecht dan wel nodig?

  • Als u niet was gehuwd met de overledene, noch geregistreerd partner was
  • In alle gevallen, die niet vallen onder bovenstaande opsomming

De notariële akte, waaronder een verklaring van erfrecht valt, geeft het volgende weer. De notaris, die de verklaring van erfrecht opmaakt geeft in deze aan wie o.a. de erfgenamen zijn van de overledene. Ook staat er in vermeld of en door wie de erfenis is aanvaard. Daarnaast staat duidelijk omschreven wie kan beschikken over alle goederen, die vallen in de nalatenschap.

Ook zaken als een vruchtgebruik aan de langstlevende partner, eventuele executeurs of bewindvoerders en of de erfenis al dan niet verdeeld is op grond van de wettelijke verdeling staan vermeld in de akte van levering. In de wet wordt de akte van levering geregeld in artikel 4:188 van het Burgerlijk Wetboek. Ook de notaris kan u uiteraard antwoord geven op de vraag: wanneer is er geen verklaring van erfrecht nodig?

Wanneer is er geen verklaring van erfrecht nodig?
4.8 4 stem[men]