Wat is aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving?

Het aanvaarden van een erfenis onder het voorrecht van boedelbeschrijving is het zelfde als het beneficiair aanvaarden van een nalatenschap. De enige reden om een erfenis onder voorrecht van boedelbeschrijving te accepteren is om te voorkomen dat u een schuld erft en dus geld toe moet leggen in plaats van ontvangen.

Zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of weigeren

Als u niet aangeeft dat u beneficiair wilt aanvaarden, noch besluit de nalatenschap te weigeren, dan kiest u er automatisch voor om de erfenis zuiver te aanvaarden. Bij zuiver aanvaarden van een nalatenschap krijgt u alle bezittingen, maar ook alle schulden. Indien u wel kiest voor het aanvaarden onder voorrecht van boedelscheiding, dan krijgt u 3 maanden de tijd om de erfenis te onderzoeken. Mocht blijken dat de schulden groter zijn dan de bezittingen, dan mag u alsnog de nalatenschap weigeren.

In normaal Nederlands geeft u dus aan dat u enkel wilt erven indien de nalatenschap positief is en dat als er een negatieve erfenis is, dat u dan alsnog mag weigeren.

Voorrecht van boedelscheiding

Als iemand is komen te overlijden dienen de erfgenamen of de executeur een boedelbeschrijving opmaken. In een boedelbeschrijving wordt opgenomen welke bezittingen en welke schulden in de nalatenschap zitten. Indien de boedelbeschrijving zorgvuldig is opgesteld, dan geeft deze het beste antwoord op de vraag of u de erfenis zou moeten aanvaarden of weigeren.

Beneficiair aanvaarden via rechtbank of notaris

Om onder voorrecht van boedelbeschrijving te aanvaarden dient verklaring worden afgelegd bij de griffie van de rechtbank. U heeft ook de keuze om deze verklaring te laten versturen via de notaris.

Er zijn ook situaties waarbij het op grond van de wet verplicht is om beneficiair te aanvaarden. In de situatie waarbij een erfgenaam zelf handelingsonbekwaam is, dient de wettelijke vertegenwoordiger namens de handelingsonbekwame de verklaring bij de notaris of rechtbank afleggen.

Wat is aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving?
3 3 stem[men]