Testament wijzigen

Voor het wijzigen van het testament heeft u een notaris nodig. Een veelgestelde vraag is of of u bij het testament wijzigen gebruik moet maken van dezelfde notaris. Dit laatste is niet het geval. Wel stelt de “nieuwe” notaris het Lees meer

Testament wijzigen
4.4 11 stem[men]

Kan ik mijn echtgenoot onterven?

Het is mogelijk om uw echtgenoot te onterven. Geregeld krijgt de notaris de vragen: kan ik mijn vrouw onterven of kan ik mijn man onterven. De wet schrijft echter wel voor dat de langstlevende na het overlijden de bevoegdheid heeft de door hem bewoonde woning te te blijven bewonen/gebruiken. Na de periode van 6 maanden komt dit recht te vervallen.

Onterven echtgenoot via testament

Het onterven van een echtgenoot kan enkel geschieden door het opmaken van een notarieel testament. Behoudens het onterven van een echtgenoot is het ook mogelijk om een kind of kinderen te onterven via een testament. Echter kinderen hebben weer andere rechten waar u alsnog rekening mee moet houden.

Kan ik mijn echtgenoot onterven?
2.6 17 stem[men]

Mag ik mijn kind onterven?

U mag u eigen kind onterven, maar u dient wel rekening te houden met het recht op het wettelijke kindsdeel (legitieme portie).

De Nederlandse wet schrijft voor dat een kind altijd recht heeft op zijn of haar legitieme portie. Dit is 50% van de waarde in geld van hetgeen hij of zij normaal zou erven.

Er zijn twee mogelijke scenaria’s als uit het testament blijft dat een kind is onterfd:

  • het kind maakt aanspraak op zijn of haar legitieme portie en heeft daar 5 jaar de tijd voor
  • het kind ziet af van zijn of haar legitieme portie en is automatisch 100% onterfd.

Het onterven van een kind kan in Nederland alleen via een notarieel testament.

Mag ik mijn kind onterven?
3.6 8 stem[men]

Wat is het verschil tussen voogdij en gezag?

Het verschil tussen gezag en voogdij is velen niet direct duidelijk. In de praktijk worden ze ook vaak als synoniem gebruikt. Maar wat is nu het verschil tussen voogdij en gezag?

Gezag en voogdij bij minderjarige kinderen

Elke kind dat nog niet de leeftijd van 18 heeft bereikt is nog minderjarig. De wet is er vanuit gegaan dat jongeren onder de 18 jaar iemand anders nodigt heeft om voor hem of haar te zorgen. De ouders hebben het gezag over hun kinderen en zijn zo in staat belangrijke beslissingen voor hun kinderen te nemen.

Van gezag naar voogdij

Echter zodra er een situatie ontstaat waarbij de ouders niet meer in staat zijn dit gezag uit te voeren, dan moet iemand anders hun plaatst in nemen. In deze situatie spreken we van voogdij. Degene die bij voogdij het gezag uitvoert noemen we een voogd.

Het aanstellen van een voogd of voogden kan geschieden via een rechterlijke uitspraak. De rechter zal hierbij altijd uitgaan vanuit het belang van het kind.

Waarom voogdij

Er kunnen verschillende oorzaken zijn waarom ouders niet meer in staat zijn het ouderlijk gezag over een kind of kinderen uit te oefenen. Dit kan liggen aan leefomstandigheden, geestelijke gesteldheid maar ook vanuit de situatie, waarbij de ouders plots zijn komen te overlijden.

Als de ouders van een minderjarig kind komen te overlijden dan zal er op zoek worden gegaan naar een voogd. Ouders, die hier van te voren al over hebben nagedacht hebben veelal een testament opgemaakt met een voogdij clausule. In deze clausule geven zij de aan wie zij graag als voogd of voogden benoemd willen zien.

Voogdij clausule in een testament

Voor degene die als voogd is opgenomen in het testament is het echter geen verplichting om dit te aanvaarden. De rechter zal, zeker als het in het belang is van het kind, een voogdij benoeming middels een testament honoreren. Zodra de voogdij is uitgesproken krijgt de voogd het gezag over het kind of kinderen.

Wat is het verschil tussen voogdij en gezag?
4.8 5 stem[men]

Wat is een vruchtgebruiktestament?

Een vruchtgebruiktestament is meestal opgemaakt om een voordeel te behalen op de te betalen erfbelasting. Wat is dan een vruchtgebruikconstructie? Kort gezegd houdt het in dat de kinderen het volledige of overgrote deel van de erfenis in eigendom Lees meer

Wat is een vruchtgebruiktestament?
5 6 stem[men]

Wanneer maak je een testament?

Wanneer is het maken van een testament zinvol? In elke situatie waarbij iemand niet wil dat bij het overlijden het wettelijke erfrecht wordt gevolgd, is het maken van een testament nodig. Een aantal van deze situaties zullen toegelicht worden. Lees meer

Wanneer maak je een testament?
3.3 8 stem[men]

Wie mag een testament inzien?

De inhoud van een testament is bij leven van de erflater alleen bekend aan hem of haar. Alleen als de erflater deze informatie deelt met anderen, zoals kinderen, ouders, broers of zussen dan zijn meer mensen van de inhoud op de hoogte.

Lees meer

Wie mag een testament inzien?
4.2 18 stem[men]

Wie kan een testament wijzigen?

Vaak rijst bij familieleden de vraag wie een testament kan wijzigen en hoe zij kunnen weten of een testament is gewijzigd. De redenen om een testament te wijzigen kunnen divers zijn, maar meestal ligt de oorsprong in een wijziging in de omstandigheden.  Lees meer

Wie kan een testament wijzigen?
4 4 stem[men]

Wie kan een testament maken?

In principe kan iedereen een testament opmaken. Echter er zijn enkele vereisten opgenomen in de wet. De eerste is een minimale leeftijdgrens en als tweede dien je over je verstandelijke vermogens te beschikken.  Lees meer

Wie kan een testament maken?
3 1 stem[men]

Wat is een tweetrapstestament?

Een tweetrapstestament wordt veelal opgemaakt om te besparen op de erfbelasting. Het tweetrapstestament is ook wel bekend als het radartestament. Op deze pagina wordt niet alleen in gegaan op de vraag wat is een tweetrapstestament, maar ook wat een Lees meer

Wat is een tweetrapstestament?
4.4 18 stem[men]