Wie mag een testament inzien?

De inhoud van een testament is bij leven van de erflater alleen bekend aan hem of haar. Alleen als de erflater deze informatie deelt met anderen, zoals kinderen, ouders, broers of zussen dan zijn meer mensen van de inhoud op de hoogte.

Wie kunnen mijn testament inzien?

Wie mag een testament inzien? De wet schrijft voor wie wel of geen inzage hebben in uw testament. In praktijk zijn dit enkel de wettelijke en testamentaire erfgenamen. Dus alleen wettelijke erfgenamen en personen die in het testament zijn aangewezen als erfgenaam hebben inzage. Niet iedereen heeft recht op volledige inzake. Mensen die middels het testament een legaat ontvangen en ook onterfde erfgenamen hebben slechts recht op inzage van een beperkte deel van het testament. Deze laatste personen ontvangen geen volledige kopie het testament, maar slechts een uittreksel van de notaris.

Inhoud testament en belastingdienst

Als u komt te overlijden en u heeft tijdens uw leven een testament opgemaakt, dan ontvangt de belastingdienst ook een afschrift van uw testament. Dit gebeurt door het registreren van het testament bij de belastingdienst.

Tijdens u leven heeft de belastingdienst, noch enig andere overheidsinstellingen het recht om uw testament in te zien.

Wanneer wordt de inhoud van een testament bekend gemaakt?

De inhoud van een testament wordt niet eerder openbaar gemaakt nadat is vast komen te staan wie de wettelijke en testamentaire erfgenamen zijn. Pas dan zal de notaris, veelal schriftelijk, contact opnemen met de erfgenamen. De notaris zal of een kopie van de akte bijsluiten of er voor kiezen om een erfgenaam of erfgenamen uit te nodigen voor een afspraak op het notariskantoor.

 

 

De tarieven die een notaris hiervoor in rekening mag brengen zijn vrij en het is verstandig om van te voren een of meerdere offertes op te vragen. Klik hier voor de kosten van de notaris.

Wie mag een testament inzien?
4.2 18 stem[men]