Successierecht

Met ingang van 1 januari 2010 is er sprake van nieuwe wetgeving met betrekking tot belasting over erfenissen. Om deze reden zal in plaats van de term successierecht de benaming erfbelasting worden gebruikt. De term successierecht houdt dan ook niets meer of minder in dan het moeten betalen van belasting over de erfenis.

Successiewet en erfbelasting

Erfbelasting is dus op basis van de huidige successiewet de nieuwe benaming voor successierecht en dat geeft meteen een concreter beeld weer van de term. Successierecht is namelijk de belasting over de erfenis. Afhankelijk van de hoogte van het vermogen en de waarde van de erfenis wordt er bepaald of er successierecht betaald moet worden.

Voor het betalen van het successierecht zal er aangifte moeten worden gedaan bij de Belastingdienst, waarbij er gebruik gemaakt kan worden van tabellen waarin de erfbelasting is opgenomen. De hoogte van het te betalen successierecht is niet alleen afhankelijk van de hoogte van het vermogen en de waarde van de erfenis, maar ook van de relatie van de overledene tot de erfgenaam.

Vrijstelling successie

Voor het betalen van de erfbelasting geldt dat er rekening wordt gehouden met de vrijstelling van het successierecht. De hoogte van de vrijstelling van successie is weer afhankelijk van de relatie van de overledene tot de erfgenaam. Ook voor de vrijstelling van successie wordt er gebruik gemaakt van tabellen, waarin de relatie tot de overleden echtgenoot wordt benoemd met daarachter een vermelding van het vrijgestelde bedrag en de voorwaarden waar aan voldaan moet worden om voor de vrijstelling van het successierecht in aanmerking te komen.

Een erfgenaam, die samenwoonde met de overledene zal namelijk aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen om voor de volledige vrijstelling van successierecht in aanmerking te komen. Ook voor kinderen van de erfgenaam is er sprake van een vrijstelling van successie, waarbij er in de nieuwe successiewet geen onderscheid meer wordt gemaakt ten aanzien van de leeftijd.

Successie aangifte

De Belastingdienst zal ongeveer vier maanden na het overlijden een aangifteformulier voor het successierecht naar de erfgenamen. De successie aangifte kan door de erfgenamen zelf ingevuld en verzonden worden, maar het is ook mogelijk om hiervoor de hulp van een notarissen in te schakelen. Er zijn namelijk notarissen, die zich gespecialiseerd hebben in de successie aangifte, dat vanaf 1 januari 2010 dus ook aangifte erfbelasting wordt genoemd. Bij de aangifte is het belangrijk om natuurlijk de waarde van de erfenis goed in te vullen, maar er kan ook rekening worden gehouden met aftrekposten en een notaris is daar deskundig in.

Successierecht
4.5 6 stem[men]