Erfgenamen

Om een erfenis te kunnen afwikkelen zal eerst duidelijk moeten zijn, wie er tot de erfgenamen behoren. De erfgenamen worden op basis van de wet onderscheiden in vier verschillende groepen. Daarnaast kunnen er in een testament, dat is opgemaakt door de erflater ook erfgenamen worden benoemd. De verschillende groepen erfgenamen zullen hier eerst worden besproken.

Erfgenamen groep 1

Tot groep 1 behoren de echtgenoot en kinderen, waarbij een geregistreerd partner gelijk gesteld wordt aan een echtgenoot. Er gelden wel enkele voorwaarden zo mogen de echtgenoten niet gescheiden zijn van tafel en bed. Voor een stiefkind geldt dat deze niet tot de groep wettelijke erfgenamen wordt gerekend als de overledene niet zijn eigen ouder is. Is er een kind van de erflater overleden, dan treden de kinderen van het overleden kind van de erflater in die plaats. De term, die hiervoor gebruikt wordt is plaatsvervulling.

Erfgenamen groep 2

Tot de erfgenamen van groep 2 behoren de ouders, broers en zussen van de overledenen. Voor halfbroers en halfzussen geldt dat deze de helft van het erfdeel krijgen in vergelijking met het erfdeel van een volle broer of zus. Ook hier geldt het principe van plaatsvervulling als een van de broers of zussen is overleden.

Erfgenamen groep 3 en groep 4

Met de erfgenamen in groep 3 worden de grootouders van de overledene bedoeld en met de erfgenamen van groep 4 worden de overgrootouders van de overledene aangemerkt. De groepen zijn zo ingedeeld, dat bij het overlijden er eerst gekeken wordt of er erfgenamen zijn in groep 1. Is dit niet het geval, dan wordt er gekeken naar de erfgenamen in groep 2 en zo verder tot dat er erfgenamen zijn gevonden. Heeft de overledene geen familie meer, die tot de erfgenamen gerekend kan worden en is er geen testament opgesteld, dan zal de erfenis vervallen aan de Staat der Nederlanden.

Erfgenamen in het testament

Er kan een testament opgemaakt zijn, waar in staat vermeld wat er met de erfenis na het overlijden moet gebeuren. Het kan dan ook voorkomen dat er andere erfgenamen in het testament worden vermeld dan alleen de wettelijke erfgenamen. Iedereen kan bij het Centraal Testamentenregister nagaan of er een testament aanwezig is.

Er moet dan een overlijdensakte van de betreffende persoon worden meegezonden met het verzoek, waarna er wordt meegedeeld door welke notaris het testament is opgesteld. Vervolgens kan er bij die notaris een kopie van het testament worden opgevraagd om na te gaan wie de erfgenamen zijn.

Erfgenamen
4.9 8 stem[men]