Erfrecht

Het erfrecht bepaalt de overgang van de bezittingen en schulden van de erflater naar de erfgenamen. Als er geen testament is opgemaakt, zal aan de hand van de wet op het gebied van erfrecht, vastgesteld worden wie de wettelijke erfgenamen zijn.

Een erfgenaam heeft recht op een erfenis, maar ook de plicht van het verantwoordelijk zijn voor het afhandelen van de erfenis. Overigens is het mogelijk om een keuze te maken voor het verwerpen of aanvaarden van de erfenis, maar dat deel zal bij het onderdeel de erfenis worden behandeld.

De erfgenamen op grond van het erfrecht worden in een aantal groepen ingedeeld. Deze groepen zullen uitgebreid aan bod komen bij het onderdeel erfgenamen, waar ook wordt ingegaan op de in het testament benoemde erfgenamen.

Erfrecht en de verdeling nalatenschap

De verdeling van de nalatenschap kan op verschillende manieren geregeld worden, Als er geen testament aanwezig is, dan gelden de bepalingen zoals deze in het erfrecht zijn opgenomen voor de verdeling van de nalatenschap. Indien er sprake is van een testament dan zal het beschrevene uitgevoerd worden, maar ook dan kunnen er nog bepalingen van het erfrecht van toepassing zijn.

Op basis van het erfrecht zijn erfgenamen gezamenlijk verantwoordelijk voor de erfenis en dat betekent dat besluiten aangaande de verdeling van de nalatenschap gesteund moeten worden door alle erfgenamen.

Hier gaat dan ook niet op dat de meerderheid van de erfgenamen bepaalt wat er gebeurt. In de meeste situaties zal er een erfgenaam door de rest van de erfgenamen gemachtigd worden. Uit het erfrecht vloeit dan voort dat er een volmacht wordt gegeven aan een van de erfgenamen.

Het erfrecht heeft met betrekking tot de verdeling van de nalatenschap ook met andere aspecten te maken zoals het vruchtgebruik en wilsrecht.

Erfrecht: partner en kinderen

Voor de wijziging van het erfrecht tot 2003 hebben kinderen altijd de mogelijkheid gehad om hun kindsdeel van de erfenis direct op te eisen na het overlijden van een van de ouders en als de andere oudere nog in leven was. Vanaf de wijzigingen in het erfrecht in 2003 wordt er op basis van de wet bescherming gegeven aan de partner.

Kinderen hebben op grond van het nieuwe erfrecht nog wel de gelegenheid om van hun wilsrecht gebruik te maken, waarbij er een vruchtgebruik wordt gevestigd op het erfdeel.

Op deze wijze kan bijvoorbeeld voorkomen worden dat een stiefouder, die volgens het erfrecht erfgenaam was van de ouder van de kinderen, de gehele erfenis kan opmaken. Het wilsrecht en vruchtgebruik zullen verder worden uitgelegd.

Ook het verblijvingsbeding dat een bijzonder onderdeel is van het erfrecht zal van een uitgebreide toelichting worden voorzien.

Download: klik hier om de brochure te downloaden

Erfrecht
4.9 7 stem[men]