Successiewet

De nieuwe successiewet is op 1 januari 2010 van kracht geworden en dat betekent een vereenvoudiging van de regels rond het betalen van belasting op erfenissen. Een ander gevolg van de nieuwe successiewet is dat de tarieven van de erfbelasting verlaagd zijn en dat de vrijstellingen voor partner en kinderen zijn verhoogd.

Successiewet en erfbelasting

De erfgenamen zijn in voorkomende gevallen erfbelasting verschuldigd over de erfenis. Als de totale waarde van de erfenis groter is dan de vrijstelling op basis van de successiewet, zal er erfbelasting verschuldigd zijn. De hoogte van deze vrijstelling is afhankelijk van de relatie van de erfgenaam tot de overledene. Partners genieten volgens de successiewet het hoogste bedrag aan vrijstelling, waarbij opgemerkt moet worden dat het partnerbegrip in de successiewet verder is aangescherpt.

Bij partners, die door middel van een huwelijk of geregistreerd partnerschap met elkaar verbonden zal er met de komst van de nieuwe successiewet geen verandering optreden. Dit is echter wel het geval voor samenwonende partners, die nog geen vijf jaar samenwonen. In dat geval geeft de successiewet aan dat partners alleen voor de vrijstelling van het successierecht in aanmerking komen als er sprake is van een samenlevingscontract.

Het is dus van groot belang dat er een samenlevingscontract wordt opgesteld tussen beide partners en dat men elkaar tot erfgenaam benoemt. Een testament is in een dergelijk situatie dan ook aan te raden.

Partnerbegrip in successiewet

Het aangescherpte partnerbegrip in de successiewet heeft niet alleen gevolgen voor samenwonende partners, maar ook voor bijvoorbeeld een samenwonende ouder met kind. Als een ouder en kind samenwonen in een huis en bloedverwant zijn in een rechte lijn, dan wordt er niet voldaan aan het begrip partner op grond van de successiewet. Dit is weer wel het geval als een van deze personen als mantelzorger voor de andere kan worden aangemerkt

Tarieven successiewet

Een van de ingrijpende wijzigingen in de successiewet heeft betrekking op de tarieven. Op basis van de vorige wet waren er namelijk in totaal 28 tariefschijven, maar dit aantal is in de nieuwe successiewet fors 4 terug gebracht. Er is dus nu in de successiewet een overzichtelijk tariefstelsel voor de te betalen erfbelasting opgenomen.

Tariefgroep 1 heeft daarbij betrekking op de partners en kinderen, Tariefgroep 1A is van toepassing op kleinkinderen en tariefgroep 2 geldt voor alle overige verkrijgers van de erfenis. Per tariefgroep wordt er in de successiewet een onderscheid gemaakt tussen twee percentages, waarbij de hoogte van het percentage afhankelijk is van de totale waarde van de verkregen erfenis.

Successiewet
3.5 2 stem[men]