Successie aangifte

Een paar maanden na het overlijden wordt er door de Belastingdienst een aangifteformulier erfbelasting verzonden naar erfgenamen met het verzoek de successie aangifte te doen voor het betalen van belasting over de erfenis. Het aangifteformulier erfbelasting wordt alleen verzonden door de Belastingdienst als de verwachting is dat er belasting over de erfenis betaald zal moeten worden.

Ontvangst formulier successie aangifte

Het formulier voor de successie aangifte wordt door de Belastingdienst verzonden naar de daar bekend zijnde contactpersoon voor de erfbelasting. Na het overlijden van een persoon wordt er een brief verzonden naar degene, die bij de gemeente melding heeft gemaakt van het overlijden. Daarbij wordt een antwoordkaart bijgevoegd, waarin wordt gevraagd om een contactpersoon op te geven voor de erfbelasting van de nalatenschap. Overigens hoeft de contactpersoon niet zelf de successie aangifte in te vullen, maar kan dit ook gedaan worden door iemand anders zoals een notaris.

Wijze van successie aangifte

In principe moeten alle erfgenamen een successie aangifte voor de belasting over de erfenis doen. In de situatie, waarin de langstlevende echtgenoot de erfenis krijgt toebedeeld en de kinderen een vordering hebben op de langstlevende voor hun erfdeel, zijn ook de kinderen verplicht om een successie aangifte te doen. Het is mogelijk om één persoon aan te wijzen, die alle successie aangiften zal doen, maar het is ook mogelijk dat elke erfgenaam afzonderlijk successie aangifte doet.

Op het formulier van de successie aangifte staat een uiterste inleverdatum vermeld. Voor die datum moet de successie aangifte dan ook ingevuld, ondertekend en terug gezonden zijn. Wordt nagelaten om de successie aangifte te doen of wordt de inlevertermijn overschreden, dan kan door de Belastingdienst zelf een schatting worden gemaakt van de hoogte van de erfbelasting. Overigens is het wel mogelijk om in voorkomende situaties uitstel van indiening van de successie aangifte te vragen.

Successie aangifte en aanslag

Nadat de successie aangifte is gedaan, wordt deze door de Belastingdienst in behandeling genomen en zal er een aanslag erfbelasting worden vastgesteld als er belasting over de nalatenschap moet worden betaald. Voor de betaling zijn er twee opties beschikbaar. De contactpersoon kan het totale bedrag van de belasting over de erfenis betalen of elke erfgenaam betaalt zelf de eigen erfbelasting. De keuzemogelijkheid wordt al geboden op het formulier aangifte erfbelasting.

Het is ook mogelijk om eerst een voorlopige aanslag erfbelasting aan te vragen, bijvoorbeeld om zo te voorkomen dat de erfgenamen heffingsrente moeten betalen. Wie geconfronteerd wordt met een successie aangifte heeft natuurlijk altijd de mogelijkheid om een notaris in te schakelen, die daarbij van dienst kan zijn.

Klik hier om de speciale brochure te openen

Successie aangifte
3.8 12 stem[men]