Notaris erfenis

De rol van de notaris bij de erfenis is groot en dat kan al beginnen bij het opstellen van een testament. Voor het opstellen van een testament om de erfenis te verdelen is het verplicht om naar een notaris te gaan. Het testament zal dan ook in het Centraal Testamentregister worden opgenomen, zodat bij een erfenis, de notaris uitvoering kan geven aan het testament en eventuele erfgenamen bij het register kunnen nagaan of er een testament is opgemaakt door de notaris voor de erfenis. Een ander manier om erachter te komen of er een testament is opgesteld is door dit na te vragen bij een notaris, die voor de erfenis benaderd kan worden.

Notaris en afwikkeling erfenis

De notaris kan in voorkomende situaties een belangrijke rol spelen bij de afwikkeling van een erfenis en in bepaalde gevallen is het inschakelen van een notaris bij een erfenis zelfs verplicht. De verplichte situaties, waarin een notaris bij een erfenis moet worden ingeschakeld zijn; als er een minderjarige onder de erfgenamen aanwezig is, als er erfgenamen zijn die zelf niet het beheer over hun eigen vermogen hebben zoals onder curatele gestelde personen en tot slot als er sprake is van registergoederen die deel uitmaken van de erfenis zoals een koophuis.

Notaris bij erfenis onafhankelijk adviseur

Bij het afhandelen van een erfenis treedt een notaris op als onafhankelijk adviseur. De notaris zal bij een erfenis dan ook geen partij voor een van de erfgenamen kiezen, maar zich opstellen in een onafhankelijke rol.

Dit is vooral belangrijk bij de afhandeling van complexe nalatenschappen, waarbij de erfgenamen het niet eens zijn over de verdeling. De notaris heeft dan eventueel de mogelijkheid om tussen beide partijen te bemiddelen, zodat de erfenis naar tevredenheid van alle partijen kan worden afgehandeld.

Beperkte rol notaris bij erfenis

Bij een groot deel van de nalatenschappen zal een testament uitwijzen hoe de verdeling dient plaats te vinden of komen erfgenamen er onderling wel uit als er geen testament is. In dat geval zal de rol van de notaris bij een erfenis dan ook beperkt zijn. Die beperking uit zich dan onder meer in het af kunnen geven van een verklaring van erfrecht.

Deze verklaring van erfrecht wordt verstrekt door de notaris om zo de erfgenamen de mogelijkheid te bieden op rechtmatige wijze praktische zaken te regelen zoals bankzaken. Een bankrekening wordt namelijk geblokkeerd als de persoon op wiens naam de bankrekening staat komt te overlijden. Dit kan tot praktische problemen leiden bij de verplichtingen ten aanzien van het betalen van vaste lasten en dergelijke. Meer informatie over de verklaring kan gevonden worden bij het aparte onderdeel verklaring van erfrecht.

Notaris erfenis
3.6 5 stem[men]