Aanvaarden of verwerpen

Een ieder kan op een gegeven moment geconfronteerd worden met een erfenis als een familielid overlijdt. Er zijn echter situaties denkbaar, waarin het aanvaarden van een erfenis tot het aanvaarden van schulden kan leiden, zodat het beter zou zijn om de erfenis te verwerpen.

De erfenis bevat namelijk niet alleen de bezittingen van een overledene, maar ook de schulden. Het aanvaarden of verwerpen van een erfenis is dan ook een kwestie, waar erfgenamen zeker bij stil moeten staan.

Aanvaarden van de erfenis

In principe wordt de stelling gehanteerd dat erfgenamen de erfenis aanvaarden als elke actie om de erfenis te verwerpen achterwege wordt gelaten. Een erfgenaam hoeft dus niets te doen als het gaat om het aanvaarden van de erfenis.

Er kan natuurlijk twijfel bestaan over het aanvaarden of verwerpen van de erfenis, maar als de erfgenaam niets van zich laat horen zal de erfenis volgens de wet verdeeld worden.

Als er twijfel bestaat over het aanvaarden van de erfenis, dan moet de erfgenaam zich bewust zijn van het feit dat het rondgaan rijden in een auto van de overleden wel als acceptatie van de erfenis gezien kan worden en datzelfde geldt ook voor het beginnen met het verdelen van de boedel.

Bij twijfel over het aanvaarden of verwerpen is het dan ook heel verstandig om geen enkele actie te ondernemen of handeling te verrichten, waaruit blijkt dat de erfenis aanvaard wordt. In dat geval kan er beter geopteerd worden voor een beneficiaire aanvaarding van de erfenis, dat ook wel aanvaarden van de erfenis onder het voorrecht van boedelbeschrijving wordt genoemd.

Beneficiaire aanvaarding erfenis

Het beneficiair aanvaarden van de erfenis betekent dat de erfenis wordt geaccepteerd onder het voorbehoud van de boedelbeschrijving. Uit de boedelbeschrijving kan bijvoorbeeld het totaal aan bezittingen en schulden opgemaakt worden, zodat beoordeeld kan worden of de schulden uit de erfenis hoger zullen zijn dan de opbrengsten.

Het kan lastig zijn om zelf een keuze te maken over het wel of niet beneficiair aanvaarden van de erfenis, zodat het raadzaam is een deskundig adviseur in te schakelen.

In bepaalde situaties kan het bijvoorbeeld voordeliger zijn om de erfenis direct te verwerpen. De beneficiaire aanvaarding van de erfenis moet middels een verklaring gedaan worden, die bij de arrondissementsrechtbank ingediend kan worden.

Het is bij twijfel over de opbrengst en schulden over de erfenis overigens ook mogelijk om informatie te verzamelen alvorens er een beslissing wordt genomen. De tijd die hiervoor gegeven wordt op basis van de wet heet het recht van beraad.

Verwerpen van de erfenis

Als bij de keuze voor het aanvaarden of verwerpen van de erfenis gekozen wordt voor de laatste optie, zal dit ook door middel van een verklaring bij de arrondissementsrechtbank kenbaar moeten worden gemaakt. Voor de beneficiaire aanvaarding en voor de verwerping kunnen de formulieren hiervoor bij de arrondissementsrechtbank worden aangevraagd.

Aan deze verklaringen zijn overigens wel kosten verbonden, die rond de 100 euro zijn gelegen. Bij het verwerpen van de erfenis heeft de erfgenaam geen enkel recht meer ten aanzien van de nalatenschap, maar ook geen plichten.

Aanvaarden of verwerpen
4.8 5 stem[men]